Pocket Option Power Trend söwda strategiýasy

Pocket Option Power Trend söwda strategiýasy
Onlaýn elektron şertnama bazarlary söwda dünýäsini üýtgetdi. Köp adamlar çalt pul gazanmak umydy bilen söwda edip başladylar we köpüsi üstünlik gazandy. Söwdagärler girdeji üçin gymmatly kagyzlary satyn alýarlar ýa-da satýarlar. Dürli bazarlarda - paýnamalarda, karzlarda, emele gelen önümlerde, harytlarda we Forex-de işleýärler we maýa goýumlarynyň ýa-da aktiwleriň bir görnüşinde ýöriteleşip bilerler.

Söwdagärler köplenç öz analitikasyny hem edýärler. Söwda meýdançasynda gygyrýan teklipleriň we sargytlaryň köne stereotipine garamazdan, söwdagärleriň köpüsi wagtyny telefonda ýa-da kompýuter ekranlarynyň öňünde geçirýärler, öndürijilik çyzgylaryny seljerýärler we söwda strategiýalaryny ýuwýarlar - girdeji gazanmak köplenç bolýar wagty.

Noalňyşmaň, söwdagärler üstünlik gazanmak üçin dürli strategiýalary ulanýarlar. Mysal üçin, RSI esasly “Güýç tendensiýasy” atly strategiýany ara alyp maslahatlaşalyň. Strategiýa, islendik söwda platformasynda diýen ýaly turbo opsiýalary üçin ajaýyp işleýär. Geliň, hemme zady göz öňünde tutalyň we bazara strategiýamyzyň prizmasyndan seredeliň.


Power Trend Strategiýasy üçin söwda gurallaryny nädip gurmaly?

Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, Power Trend ulgamy diňe RSI talap edýär. Deňeşdirilen güýç görkezijisi (RSI) maliýe bazarlaryny seljermekde ulanylýan tehniki görkeziji. Soňky söwda döwrüniň ýapylýan bahalaryna esaslanyp, bir stockanyň ýa-da bazaryň häzirki we taryhy güýjüni ýa-da gowşaklygyny düzmek üçin niýetlenendir. Görkeziji degişlilikde güýç bilen garyşdyrylmaly däldir.

Pocket Option ” terminaly, söwda gurallarynyň adaty toplumy hökmünde RSI-ni hödürleýär. RSI-i işjeňleşdirmek üçin ony beýleki wariantlaryň arasynda saýlaň.

RSI yrgyldadyjy hökmünde görkezilýär (iki ujuň arasynda hereket edýän çyzyk grafigi) we 0-dan 100-e çenli okap bolýar. Görkeziji ilkibaşda J. Welles Wilder Jr. tarapyndan işlenip düzüldi we 1978-nji ýylda çap edilen “Täze düşünjeler” atly kitabynda girizildi. tehniki söwda ulgamlarynda ”atly mowzuk açdy. RSI-ni adaty düşündirmek we ulanmak, 70 ýa-da ondan ýokary bahalar, howpsuzlygyň aşa bahalandyrylýandygyny ýa-da aşa baha berilýändigini görkezýär we bahanyň üýtgemegi ýa-da düzediş yza çekilmegi üçin ulanylyp bilner. 30 ýa-da ondan aşakda RSI okalmagy artykmaç ýa-da baha berilmedik ýagdaýy görkezýär.

Power Trend Strategiýasynda RSI-ni başgaça ulanýarys.

Söwdagärler görkezijiniň bahanyň hereketini gaýtalaýandygyny gördüler: eger ýokarlyk bar bolsa, RSI-de signal çyzygy ýokarlanar. Otnositel güýç görkezijisiniň iň ýokary derejesi bazary düşündirmek üçin goşmaça gural döredýär.

Bir stockanyň ýa-da aktiwiň esasy ugry, görkezijiniň okalmagyna dogry düşünmek üçin möhüm guraldyr. Mysal üçin, tanymal bazar tehnigi Konstans Braun, CMT, ýokary göterilişde RSI-den artykmaç okamagyň 30% -den has ýokarydygy we peseliş wagtynda RSI-de aşa köp okalmagy bu pikirden has pesdir diýen pikiri öňe sürdi. 70% dereje.


Power Trend strategiýasy bilen nädip söwda etmeli?

Tendensiýa laýyk gelýän artykmaç ýa-da artykmaç derejeleri ulanmak bilen baglanyşykly düşünje, söwda signallaryna we tendensiýa laýyk gelýän usullara ünsi jemlemekdir. Başga sözler bilen aýdanyňda, bahalar çişirilen tendensiýada bolanda, bir stocka dolanyşykda bolanda duýduryş signallaryny ulanmak RSI döredip biljek köp ýalan duýduryşlardan gaça durar.
  • Çagyryş şertnamasyny RSI-den aşakdan aşaklygyna satyn alyň.
Pocket Option Power Trend söwda strategiýasy
  • RSI kesilende PUT şertnamasyny ýokardan aşaklygyna satyn alyň.
Pocket Option Power Trend söwda strategiýasy
Möhleti iki şemiň emele gelmegine deňdir.

Şeýle hem islendik wagt möhletini ulanyp bilersiňiz. RSI parametrleri üýtgewsiz galýar.

RSI aşa köp okalanda, bahanyň degişlilikde pes pesliklerine gabat gelýän has ýokary peslik döredilende, gapma-garşylyk ýüze çykýar. Bu, güýçli depginiň ýokarlanýandygyny görkezýär we täze uzyn pozisiýa döretmek üçin çakdanaşa aralykdan arakesme ulanylyp bilner.

RSI aşa köp okalmagy, soň bolsa bahanyň degişli ýokary belentliklerine gabat gelýän pes belentlik döredilende, gapma-garşylyk ýüze çykýar.

RSI has pes peslikleri emele getirende, bahanyň pes pesligi emele gelende kesgitlenýär. Bu dogry signaldy, ýöne aksiýa durnukly uzak möhletli tendensiýada bolanda seýrek bolup biler. Çeýe artykmaç ýa-da artykmaç okalmagy ulanmak has köp signallary kesgitlemäge kömek eder.
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!