• រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
  • ការផ្សព្វផ្សាយ: ប្រាក់រង្វាន់ 50% លើការដាក់ប្រាក់ដំបូងរបស់អ្នក។
  • រយៈពេលប្រលង: រាល់​ស​ប្តា​ហ៍
  • រង្វាន់: រង្វាន់រហូតដល់ 120 ដុល្លារ