“Jübüt opsiýalary” duýgur platformasy, tejribeli we täze başlan söwdagärlere beýleki dellallaryň köpüsine garanyňda has köp girdeji gazanyp, çalt söwda etmäge mümkinçilik berýär.

 • Düzgünnama: IFMRRC
 • Iň pes goýum: 50 $
 • Iň pes söwda: $ 1
 • Bonus: 50%
 • Tölegler: 128% Maks
 • Söwda görnüşleri: / okary / pes, Turbo
 • Aktiwleriň sany: 100+
 • Söwda platformasy: Web, Windows, iOS, Android
 • Jemgyýetçilik söwdasy: Hawa
 • Demo hasaby: Hawa
 • ABŞ we Angliýa söwdagärleri: kabul edildi

“Gembell Limited” -iň eýeçiligindäki “Pocket Option” 2017-nji ýylda ikilik opsiýalary söwdasy dünýäsinde peýda boldy we şondan soň bazarda uly seslenme döretdi. Marşal adalarynda ýerleşýän Halkara Maliýe Bazar Gatnaşyklaryny Düzgünleşdiriş Merkezi (IFMRRC) bu dellaly düzgünleşdirýär.

Ikitaraplaýyn opsiýalar söwdasy, töwekgelçiligiň ýokarylygy sebäpli köplenç erbet abraý gazansa-da, “Pocket Option” bu pudakda iň ygtybarly dellallardan biridir. Hasap döretmek aňsat we platforma täze we tejribeli söwdagärler üçin gowy işleýär.

Söwda üçin 100-den gowrak aktiw we halkara maýadarlary ýerleşdirmek üçin köp töleg usullary bar, “Pocket Option” dünýädäki müňlerçe adama söwda mümkinçiliklerini hödürleýär. Bu jübüt opsiýasy gözden geçirmek, olaryň biri bolmak isleýändigiňizi kesgitlemäge kömek eder, sebäbi alyp boljak hasaplaryň görnüşlerine, emläklerine we platformasyndaky beýleki aýratyn aýratynlyklara göz aýlaýarys.

Söwda görnüşleri

Hasaplarynda bolşy ýaly, “Jübüt opsiýasy” bir söwda görnüşini hödürleýär. Şeýle-de bolsa, olaryň hödürleýän usuly täsirli töleg almagyň iň çalt usulydyr.

Jübüt opsiýasy, ikilik opsiýalarynyň söwda görnüşleriniň arasynda iň gönümel bolan ýokary / pes opsiýalar bilen söwdany ýönekeýleşdirýär. Bar etmeli zadyňyz, özüňiz üçin wagt çägini kesgitlemek we wagtyň ahyrynda aktiwiň bahasynyň sagat başlanyňyzdan has ýokary ýa-da pes boljakdygyny çaklamakdyr.

/ Okary / pes wariantlar çalt pul gazanmak isleýän söwdagärler üçin ýakyn wagtda töleg töleýärler. Ikilik opsiýalaryň işleýşi bilen tanyş däl bolsaňyz, ýokary / pes opsiýalar gysga wagt çäkleri bilen tehnikany ösdürmäge kömek edip biler. Wagtyňyzy azyndan 60 sekuntda belläp bilersiňiz. Uzyn oýun oýnamagy halaýan bolsaňyz, möhletini dört sagada çenli düzüp bilersiňiz.

Tölegler

Pocket Option syn

Jübüt opsiýasy ýokary tölegli bolmagy üçin ikilik opsiýalary bazarynda bellidir. Iň pes derejesi 50 göterim, ortaça has ýokary. Adatça üstünlikli ýokary / pes çaklamalar üçin 80 bilen 100 göterim aralygynda töleg alyp bilersiňiz.

Jübüt opsiýalary web sahypasy, tölegleri 218 göterime çenli alyp boljakdygyny aýdýar, bu bolsa eşidilmeýär. Hatda öňdebaryjy ikilik opsiýalarynyň dellallary, adatça, tölegleriň iň ýokary mukdaryny 200 göterime çenli yglan edýärler.

Adatça, ýokary / pes söwda, merdiwan / jübüt görnüşleri ýaly ikilik opsiýa söwdasynyň beýleki görnüşlerinden has ýokary töleg berýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. / Okary / pes opsiýalar bilen 60 sekuntlyk söwda etmek, sizi “Jübüt opsiýasy” platformasy bilen tanyşdyryp biler we birnäçe minutda hasabyňyzyň balansyny artdyryp biler. Şeýle-de bolsa, ýokary / pes wariantlardan seresap bolmak, şeýle hem gaty köp şowsuz söwda sizi gyzyl agyz bekläp biler.

Bonuslar we mahabat

“Pocket Option” bilen göni hasap açanyňyzda, başlangyç maýa goýumyňyzda size 50% goýum bonusyny bererler. Başlangyç maýa goýum hökmünde näçe köp goýsaňyz, şonça-da 50 göterim bonus bolar.

Tutulýan zat, söwdany başlamazdan ozal bonusy yzyna alyp bolmaýar. Käbir maýadarlar başlangyç maýa goýumlary bilen birlikde diňe şol bonusy yzyna almak üçin ýazylyp biljekdigi barada düşünje alyp bilýändikleri sebäpli, “Jübüt opsiýasy” ilki söwda bazaryna gatnaşmagyňyzy talap edýär. Bellenen söwda derejesine ýeteniňizden soň, bonusy yzyna alyp bilersiňiz.

Demo hasaby

Pocket Option syn

Jübüt opsiýasynda hakyky hasap bilen girmekden gorkýan bolsaňyz, olaryň demo hasabyny synap bilersiňiz. Ony ulanmak üçin hatda olar bilen hasaba alynmak hökman däl. Söwda etmek üçin ulanyp boljak wirtual fondlardan 10 000 dollar almak üçin diňe web sahypasyna girip, Demo Hasap düwmesine basyp bilersiňiz.

Tejribeli maýa goýujy bolsaňyzam, hakyky pul gazanmazdan ozal demo synap görmek gowy zat. Galyberse-de, platforma halamajakdygyňyza karar berseňiz, ýönekeý ýa-da youd-den has içgin bolsa-da, ähli hasabyňyzy ýapmak we göni efir hasabyny ýapmakdan praktiki hasaby açmak has aňsat.

Başga bir tarapdan, ikilik opsiýalary söwdasy üçin täze bolsaňyz, amaly hasaby muny dowam etdirmek isleýändigiňize düşünmek üçin ýeterlik tejribe berer. Mundan başga-da, “Jübüt opsiýalary” ulanyjy üçin amatly platforma bilen, has çylşyrymly bir zady dolandyryp biljekdigiňizi ýa-da zatlary netijeli we ýönekeý saklamagy makul biljekdigiňizi tiz öwreniň.

Jübi söwdasy

“Pocket Option” -yň esasy platformasy internetde bolsa, ykjam we kompýuter wersiýalary hem bar. “ITTrendex, LLC” -iň ykjam programmasy “Android” we “iOS” üçin elýeterlidir, şonuň üçin haýsy enjamyňyz bar bolsa, ýolda bazar täzeliklerinden habar alyp bilersiňiz.

“Pocket Option” ykjam programmalarynyň hemmesi onlaýn platforma ýaly aýratynlyklara eýedir. Platforma eýýäm gaty ýönekeý bolansoň, ykjam söwdada gowy terjime edýär. Amal ýokary / pes opsiýalar bilen deňdir we interfeýs çalt gurulýar we işe başlaýar. Programma mugt, şonuň üçin hem maýa goýumlaryňyzy ýanyňyz bilen alyp gitmek isleýän goşmaça çykdajylar barada alada etmeli däl.

IOS programmasy diňe iOS 11.0 ýa-da has soňraky talap edýär, şonuň üçin ony “iPad” ýa-da “iPod touch” -da hem ulanyp bilersiňiz. “Android” bar bolsa, “Android 4.4” ýa-da has soňrak gerek bolar. Jübüt opsiýasy hakykatdanam nädip, haçan we nirede söwda etmek isleýändigiňizi kesgitleýär, hatda derejeli hasaplara umyt etseňizem, tejribäňizi düzüp biljek başga ugurlaryňyz bar.

Aktiwler

Pocket Option syn

130-dan gowrak emlägi bilen “Pocket Option” haýran galdyryjy saýlawy bar. Şol emläkler bäş kategoriýa bölünýär:

 • Forex
 • Indeksler
 • Aksiýalar
 • Cryptocurrency
 • Harytlar

Täze dellal hökmünde “Pocket Option”, Bitcoin we Ethereum ýaly kriptografik walýutalary öz içine alýan iň meşhur aktiwler bilen ikilik opsiýalary bazaryna girdi. Beýleki dellallar, tehnologiýa bilýän söwdagärleriň giň demografiýasyny hasaba almaýan aktiw sanawlaryndan çykardylar.

“Jübüt opsiýasy” web sahypasynda, häzirki wagtda satylýan emläkleriň sanawyny we hersiniň töleg göterimini görkezýän söwda tertibini tapyp bilersiňiz. Şeýle hem meýilnama umumy we OTC aktiwlerini we hersi üçin iş wagtyny görkezýär.

Goýumlar we hasaplaşyklar

Goýumlar we goýumlar “Pocket Option” interfeýsi ýaly ýönekeý. Web sahypasynda hasaba alanyňyzdan soň, töleg görnüşiňizi barlap, hakyky şahsyýetnamany bereniňizden soň, iň az 50 $ goýum ýa-da has ýokary goýum bilen başlap bilersiňiz.

Hasabyňyza pul goýmak üçin, kredit kartoçkalaryndan başlap, cryptocurrency çenli dürli töleg görnüşlerini ulanyp bilersiňiz. Jübüt opsiýasy, tölegiň islendik esasy görnüşini diýen ýaly kabul edýär:

 • VISA
 • Mastercard
 • Maestro
 • Debet kartoçkasy
 • Bitcoin
 • Litecoin
 • Ethereum
 • Bitcoin Cash
 • Ripple
 • ZCash
 • Skrill
 • Neteller

Bular iň köp ulanylýan wariantlar bolsa-da, başga-da köp zat bar. Islän usulyňyza garamazdan serişdeleri goýmak ýa-da yzyna almak meselesinde kynçylyk çekmersiňiz.

Mundan başga-da, goýumyň iň pes mukdary goýumyň iň pesinden has pesdir. 50 dollaryň ýerine, dogry amal üçin diňe 10 dollar çykarmaly. Käbir dellallardan tapawutlylykda bu amallar üçin komissiýa ýa-da töleg tölemeýärler. Näme alsaňyz, bank hasabyňyza ýa-da kartaňyza girýär.

Şeýle-de bolsa, walýuta öwrülişiginden ägä boluň. Käbir banklar olar üçin töleg alýarlar, şonuň üçin ep-esli girdeji gazanmak isleýän bolsaňyz, “Jübüt opsiýasy” platformasynyň daşyndaky goşmaça tölegden habarlydygyňyzy anyklaň.

Pocket Option syn

Specialörite aýratynlyklar

Jübüt opsiýasynda söwda tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin birnäçe aýratynlyk bar. Göni hasap bilen, aşakdaky ýaly aýratynlyklara girip bilersiňiz:

Sosial söwda

Jemgyýetçilik söwdasy, esasanam täze söwdagärler üçin “Pocket Option” -yň iň peýdaly aýratynlyklaryndan biridir. Beýleki maýadarlaryň söwda endiklerine göz aýlamaga we haýsysynyň üstünlikli netije berýändigini görmäge mümkinçilik berýär. Iň ökde söwdagärleri tapanyňyzdan soň, has gowy düşünişmezlikler üçin öz söwdalaryna öýkünmegi öwrenip bilersiňiz.

Naryşlar

Jübüt opsiýalary ýaryşlary baýrak almak üçin beýleki söwdagärler bilen bäsleşmäge mümkinçilik berýär. Jemgyýetçilik söwdasyna düýbünden meňzemeýär, sebäbi ikinjisi bäsdeşlik şerti däl, ýöne beýleki söwdagärlere garşy nähili durýandygyňyzy görüp bilersiňiz.

Tournaryşlarda baýrak we üstünlik gazanmak mümkinçiligiňiz bar. Baýraklar dürli-dürli, ýöne käbirleri söwda etmek üçin ulanyp boljak hasabyňyzda 50 000 dollara çenli ýerleşdirip bilerler.

Üstünlikler

Tournaryşlar arkaly üstünlik gazansaňyz, söwda ussatlygyňyzy görkezmek üçin ajaýyp nyşan däl. Üstünlikler, baýrak gaznasyndaky $ 50,000 ýaly peýdaly bolup biler. Mundan başga-da, söwda artykmaçlyklaryny alarsyňyz.

Söwda tejribäňizi ýokarlandyrmaga we girdeji gazanmak mümkinçiligiňizi artdyrmaga mümkinçilik berýän töleg mukdaryny, söwda gaznalaryny we beýleki tölegleri alyp bilersiňiz.

Görkezijiler we signallar

Bazary synlaýarkaňyz, “Jübüt opsiýasy” haçan öwrülendigini we bahalaryň haçan ýokarlanjakdygyny ýa-da arzanlamagyny görkezýär. Signallar we görkezijiler, potensial söwdadan haçan has köp peýdalanjakdygyňyzy habar berýär.

Müşderi hyzmady

Jübüt opsiýalary müşderi goldawy bilen baglanyşykda kynçylyk çekip bilmersiňiz, sebäbi ähli aragatnaşyk maglumatlaryny web sahypasynda tapmak aňsat. 24/7 müşderi hyzmatyny edýärler, telefon belgisi, e-poçta we salgysy hemmesi aragatnaşyk sahypasynda elýeterlidir.

Şeýle hem, olary Instagram, Facebook, Twitter we başgalar ýaly dürli sosial media platformalarynda tapyp bilersiňiz. Hatda web sahypasynda göni söhbetdeşlik ulgamy bar, şonuň üçin etmeli zadyňyz, ony açmak we başlamak.

Umumy soragyňyz bar bolsa, ýöne söhbetdeş bolmaga wagtyňyz ýok bolsa, aragatnaşyk sahypasyny web sahypasynda dolduryp bilersiňiz, soň bolsa size gaýdyp gelerler.

Olar bilen telefon, e-poçta ýa-da fiziki salgysy arkaly habarlaşmak üçin şu maglumatlary ulanyň:

Taraz

Täze ikilik opsiýalary dellalyny synap görmekçi bolanyňyzda, size iň oňat söwda tejribesini bermek üçin ýeterlik aýratynlyklarynyň bardygyna göz ýetirmek isleýärsiňiz. Jübüt opsiýasynda beýlekilerden tapawutlandyrýan näme bar?

 • Söwda üçin 130-dan gowrak emläk
 • Derrew goýumlar we 24 sagatlyk gaýtadan işlemek
 • Jemgyýetçilik söwdasy, ýaryşlar we üstünlikler
 • Ilkinji goýumyňyz bilen 50 göterim goýum bonusy
 • Iň pes söwda 1 $
 • Hasaba girmek borjy ýok demo hasaby
 • 22 dilde bar
 • ABŞ-dan gelen söwdagärleri kabul edýär
 • Düzgünleşdirilen we ygtybarly

Garamaýan taraplary

Birnäçe aktiw we aýratyn aýratynlyklar bilen özüne çekijiligine garamazdan, “Pocket Option” hiç hili kynçylyksyz. Olar bilen söwda etmekden sizi saklap biljek zatlara seredeliň.

 • Söwda etmek üçin hasaplaryň diňe bir görnüşi
 • / Okary / pes söwda görnüşidir
 • Tradeönekeý söwda platformasy
 • Kipr Gymmatly kagyzlar we bir Exchangea komissiýasy (CySEC) tarapyndan ygtyýarnama berilmedi

Jemleýji pikirler

“Jübüt opsiýalary” duýgur platformasy, tejribeli we täze başlan söwdagärlere beýleki dellallaryň köpüsine garanyňda has köp girdeji gazanyp, çalt söwda etmäge mümkinçilik berýär. Başlangyç 50 göterimden ýokary bonuslar hödürleýärler, bu bolsa ýeňişleriňizi köpeltmek üçin köp mümkinçilikleriňiziň bardygyny aňladýar.

Olar bilen hasaba durmak aňsat, hatda platforma demo hasaby bilen synap görüp bilersiňiz. Jübüt opsiýasyny nirede ulansaňyzam, ähli aýratynlyklaryna birmeňzeş girip bilersiňiz. Ikilik opsiýalaryňyzy söwda etmek üçin abraýly, ygtybarly we jogapkär dellal hökmünde “Jübüt opsiýasyny” maslahat bermegi rahat duýýarys.

Thank you for rating.