Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly

Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Jübüt opsiýasyna üstünlikli gireniňizden soň, kripto başga gapjykdan Jübüt opsiýasyna ýa-da Bank kartoçkalaryny, Jübüt opsiýasynda elektron tölegleri ulanyp bilersiňiz.


Jübüt opsiýasyna nädip girmeli

“Facebook” arkaly jübü opsiýasyna nädip girmeli

Söwda hasaplaryňyza doly girmek üçin Jübüt opsiýasyna giriň. “Jübüt opsiýasy” web sahypasynyň ýokarky sag burçundaky “Giriş” -e basyň.

1. “Facebook” düwmesine basyň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da hasaba alnan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz.

3. Facebook hasabyňyzdan paroly giriziň.

4. "Giriş" -e basyň. "Giriş" düwmesine basanyňyzdan
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
soň , Jübi opsiýasy adyňyza, profil suratyňyza we e-poçta salgyňyza girmegi haýyş eder . Dowam et düwmesine basyň ... Ondan soň awtomatiki usulda “Jübüt opsiýasy” platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly

Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly


Google arkaly jübüt opsiýasyna nädip girmeli

1. Şeýle hem, Google arkaly Pocket Option hasabyňyza girmek ýönekeý. Şeýle etmek isleseňiz, aşakdaky ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
2. Soňra açylan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Ondan soň şahsy jübüt opsiýa hasabyňyza äkidiler.

E-poçta salgysy arkaly jübüt opsiýasyna nädip girmeli

Jübüt opsiýasynyň web sahypasynyň ýokarky sag burçundaky "Giriş" düwmesine basyň we giriş formasy peýda bolar. Hasabyňyza girmek üçin hasaba alnan e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
giriziň . Giren wagtyňyz, "Meni ýatda saklaň" menýusyny ulanyň. Soňraky saparlarda, rugsatsyz edip bilersiňiz. Indi söwdany başlap bilersiňiz. Demo hasabyňyzda 1000 dollar bar, goýumdan soň hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly

Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly


Jübi opsiýasy ykjam webine giriň

Ilki bilen ykjam enjamyňyzda brauzeriňizi açyň. Ondan soň, dellalyň web sahypasyna giriň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Täze görnüşde, hasaba alnan e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy giriziň we "GEL" düwmesine basyň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Ine! Indi platformanyň ykjam web wersiýasynda söwda edip bilersiňiz. Söwda platformasynyň ykjam web wersiýasy, adaty web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz. Demo hasabyňyzda 1000 dollar bar.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly


“Pocket Option” “Android” -e nädip girmeli

Google Play dükanyna baryp, bu programmany tapmak ýa-da şu ýere basmak üçin "Jübüt opsiýasy dellaly" gözlemeli . Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy ulanyp, “Pocket Option” programmasyna girip bilersiňiz.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
“Android App” -iň üsti bilen “Pocket Option” hasabyňyza girmek aňsat. Munuň üçin şu ýönekeý ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Jübüt opsiýa hasabyňyzy açmak üçin ulanan e-poçta salgyňyzy giriziň.

2. Pocket Option hasabyňyzdan paroly giriziň. 3. "Giriş" -e

basyň . Live hasaby bilen söwda interfeýsi.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly

Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly


“Pocket Option” iOS-a nädip girmeli

IOS ykjam platformasyna girmek, “Pocket Option” web programmasyna girmäge meňzeýär. Programmany enjamyňyzdaky “App Store” dükanyndan göçürip alyp bilersiňiz ýa-da şu ýere basyp bilersiňiz . “PO Trade” programmasyny gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a guruň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy ulanyp, “Pocket Option iOS” mobil programmasyna girip bilersiňiz. E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "GELI" düwmesine basyň .
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Demo hasabyňyzda 1000 dollar bar.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly


Jübiňiz opsiýasynyň parolyny nädip dikeltmeli

Platforma girip bilmeýän bolsaňyz gorkmaň, ýalňyş paroly girizip bilersiňiz. Täzesini tapyp bilersiňiz.

Web wersiýasyny ulanýan bolsaňyz, Giriş düwmesiniň aşagyndaky "Paroly dikeltmek"

baglanyşygyna basyň . Soň bolsa ulgam parolyňyzy dikeltmegiňizi haýyş edýän penjire açar. Ulgamy degişli e-poçta salgysy bilen üpjün etmeli. Paroly täzeden düzmek üçin bu e-poçta adresine e-poçta iberilendigi barada habar açylar. Mundan başga-da, e-poçtaňyzdaky hatda parolyňyzy üýtgetmek teklip ediler. «Paroly dikeltmek» -e basyň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly

Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly

Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly

Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Parolyňyzy täzeden düzer we parolyňyzy üstünlikli täzeden düzendigiňizi we gutujygyny ýene bir gezek barlamagyňyzy habar bermek üçin “Jübüt opsiýasy” web sahypasyna alyp barar. Täze parol bilen ikinji e-poçta alarsyňyz.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Ine! indi ulanyjy adyňyzy we täze parolyňyzy ulanyp, “Jübüt opsiýasy” platformasyna girip bilersiňiz.

Jübi programmasyny ulanýan bolsaňyz

, "Paroly dikeltmek" baglanyşygyna basyň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Täze penjirede, hasabyňyza gireniňizde ulanan e-poçtaňyzy giriziň we "RESTORE" düwmesine basyň. Soňra web programmasy ýaly galan ädimleri ýerine ýetiriň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly

Jübüt opsiýasyna nädip goýmaly

Goýum ýa-da söwda hasaby doldurmak dürli usullar bilen elýeterlidir. Elýeterliligiň esasy ölçegi müşderiniň sebiti, şeýle hem platformadaky tölegleri kabul etmegiň häzirki sazlamalary.

Goýum goýmak üçin çep paneldäki "Maliýe" bölümini açyň we "Goýum" menýusyny saýlaň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Amatly töleg usulyny saýlaň we tölegiňizi tamamlamak üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň. Iň az goýum mukdary, saýlanan usula we sebitiňize baglylykda üýtgeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Käbir töleg usullary hasaby doly barlamagy talap edýär.

Goýum mukdaryňyz şoňa görä profil derejäňizi artdyryp biler. Has ýokary derejeli goşmaça aýratynlyklary görmek üçin "Deňeşdir" düwmesine basyň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly

Üns beriň: Howpsuzlyk sebäpli yzyna almak diňe goýumlar üçin ulanylan şol bir töleg usullary arkaly elýeterlidir.


Visa / Mastercard ulanyp, jübüt opsiýasyna goýuň

Sebite baglylykda birnäçe walýutada elýeterli bolup biler. Şeýle-de bolsa, söwda hasabyňyzyň galyndysy ABŞ-nyň dollarynda maliýeleşdiriler (walýuta konwensiýasy ulanylýar).

Üns beriň : Käbir ýurtlar we sebitler üçin Visa / Mastercard goýum usuly ulanylmazdan ozal hasaby barlamagy talap edýär. Goýumyň iň az mukdary hem üýtgeýär.

Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
"Dowam et" düwmesine basanyňyzdan soň, kartyňyzy girizmek üçin sizi täze sahypa ugrukdyrar.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Töleg gutaransoň, söwda hasaby balansyňyzda birnäçe pursat gerek bolar.

Elektron tölegleri ulanyp, jübü opsiýasyna goýuň

Muny etmek gaty aňsat. Amal birnäçe minut dowam eder.

Tölegiňizi tamamlamak üçin ekrandaky görkezmelere eýeriň. Tölegleriň köpüsi derrew işlenýär. Otherwiseogsam, goldaw haýyşynda amal belgisini görkezmeli bolmagyňyz mümkin.

Üns beriň : Käbir ýurtlar we sebitler üçin eWallet goýum usuly hasaby doly barlamagy talap edýär. Goýumyň iň az mukdary hem üýtgeýär.

Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
"Dowam et" düwmesine basanyňyzdan soň, size e-poçta salgysyny we Advcash hasabyňyzyň parolyny girizmek üçin täze sahypa ugrukdyrar we "LOG IN TO ADV" düwmesine basyň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Töleg gutaransoň, söwda hasaby balansyňyzda birnäçe pursat gerek bolar.

Bank geçirimini ulanyp, jübüt opsiýasyna goýuň

Bank geçirmesi, bir bank hasabyndan beýlekisine pul iberilende. Bank hasabyňyzdan pul geçirmek adatça çalt, mugt we ygtybarlydyr.

Maliýe - Goýum sahypasynda, tölegiňizi dowam etdirmek üçin sim geçirişini saýlaň.

Gerekli bank maglumatlary giriziň we indiki ädimde hasap-faktura alarsyňyz. Goýumy doldurmak üçin bank hasabyňyzy ulanyp hasap-faktura töläň.

Üns beriň : Käbir ýurtlar we sebitler üçin Bank siminiň goýum usuly hasaby doly barlamagy talap edýär. Goýumyň iň az mukdary hem üýtgeýär.

Üns beriň : Geçirişimiziň bankymyz tarapyndan alynmagy üçin birnäçe iş güni gerek bolup biler. Maliýe serişdeleri alnandan soň hasabyňyzyň galyndysy täzelener.

Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
"Dowam et" düwmesine basanyňyzdan soň sizi täze sahypa ugrukdyrar. Bankyňyza girmek üçin hasabyňyzy giriziň.

Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly


Kripto ulanyp, jübüt opsiýasyna goýuň

Sanly walýutanyň täze döwründe ýaşaýarys. Her ýyl ep-esli ösmegini dowam etdirýändigine şek ýok. Kriptokurluşlar häzirki wagtda walýuta üçin amatly alternatiwa hökmünde ýokary derejede kabul edilýär. Mundan başga-da, söwdagärler hasaplaryny maliýeleşdirmek üçin töleg usuly hökmünde ulanyp bilerler.

Tölegleriň köpüsi derrew işlenýär. Şeýle-de bolsa, bir hyzmatdan pul iberýän bolsaňyz, töleg töläp ýa-da birnäçe bölekde töleg iberip biler.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Goýmak isleýän kripto walýutany saýlaň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Pul mukdaryny giriziň, goýum üçin sowgadyňyzy saýlaň we "Dowam et" düwmesine basyň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
"Dowam et" düwmesine basanyňyzdan soň, Jübüt opsiýasyna goýuljak mukdary we salgysyny görersiňiz. Bu maglumatlary yzyna almak isleýän platformaňyza göçüriň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Iň soňky goýumyňyzy barlamak üçin Taryha gidiň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly

Üns beriň : cryptocurrency goýumyňyz derrew işlenmese, Goldaw hyzmatyna ýüz tutuň we amal görnüşinde tekst belgisini hash görnüşinde beriň ýa-da blok gözlegçisine geçirmegiňize url-baglanyşyk goşuň.


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Goýum bonus promo kody ulanmak

Promo kody ulanmak we depozit bonusyny almak üçin ony goýum sahypasyndaky promo kod gutusyna goýmaly.

Goýum bonus şertleri we şertleri ekranda peýda bolar.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Tölegiňizi tamamlaň we goýum mukdaryna goýum mukdary goşular.


Goýumlary gaýtadan işlemek walýutasy, wagty we ulanylýan tölegler

Biziň platformamyzdaky söwda hasaby häzirki wagtda diňe ABŞ dollarynda bolýar. Şeýle-de bolsa, töleg usulyna baglylykda hasabyňyzy islendik walýutada dolduryp bilersiňiz. Maliýe serişdeleri awtomatiki usulda öwrüler. Depozit ýa-da walýuta konwersiýasy üçin töleg tölemeýäris. Şeýle-de bolsa, ulanýan töleg ulgamyňyz belli bir tölegleri ulanyp biler.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly

Söwda artykmaçlyklary bilen döş saýlamak

Goýumyň mukdaryna baglylykda, söwda artykmaçlyklarynyň tötänleýin görnüşini berjek sandyk saýlap bilersiňiz.

Ilki bilen töleg usulyny saýlaň we indiki sahypada elýeterli sandyk opsiýalaryny saýlarsyňyz.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Goýlan mukdar sandyk talaplarynda görkezilenlerden köp ýa-da deň bolsa, awtomatiki usulda sowgat alarsyňyz. Döş şertlerini döş saýlamak arkaly görüp bolýar.


Depozit näsazlyklaryny düzeltmek

Goýumyňyz derrew işlenmedik bolsa, Goldaw gullugymyzyň degişli bölümine geçiň, täze goldaw haýyşyny iberiň we blankada zerur maglumatlary beriň.
Pocket Option-e nädip girmeli we goýmaly
Tölegiňizi öwreneris we mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlarys.
Thank you for rating.