Pocket Option syn
about

Pocket Option syn

Söwda üçin 130-dan gowrak emläk
Derrew goýumlar we 24 sagatlyk gaýtadan işlemek
Jemgyýetçilik söwdasy, ýaryşlar we üstünlikler
Ilkinji goýumyňyz bilen 50 göterim goýum bonusy
Iň pes söwda 1 $
Hasaba girmek borjy ýok demo hasaby
22 dilde bar
ABŞ-dan gelen söwdagärleri kabul edýär
Düzgünleşdirilen we ygtybarly
Pocket Option-de hasaby nädip barlamaly
Gollanmalar

Pocket Option-de hasaby nädip barlamaly

Ulanyjy maglumatlaryny barlamak, KYC syýasatynyň (Müşderiňizi biliň) talaplaryna, şeýle hem bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy halkara düzgünlerine laýyklykda hökmany proseduradyr. Söwdagärlerimize dellalçylyk hyzmatlaryny bermek bilen, ulanyjylary kesgitlemeli we maliýe işjeňligine gözegçilik etmeli. Ulgamdaky kesgitleýiş kriteriýalary, şahsyýetini barlamak, müşderiniň ýaşaýan salgysy we e-poçta tassyklamasy.