Pocket Option bilen söwda edende näme üçin söwdagär pullaryny ýitirýär?

Pocket Option bilen söwda edende näme üçin söwdagär pullaryny ýitirýär?

Adamlar ikilik opsiýalary söwdasynda näme üçin pullaryny ýitirýärler?

Başlangyç söwdagärler ikilik wariantlaryna maýa goýanda köplenç uly mukdarda töwekgelçilik edýärler. Netijede, başlangyç goýumlaryny çalt ýitirýärler we onlaýn söwdadan lapykeç bolýarlar.

Täze başlanlaryň köpüsi, töwekgelçiligi dolandyrmagyň esasy ýa-da pul dolandyryş düzgünlerini berjaý etmeýändikleri sebäpli goýumlaryny ýitirýärler.

Heres mysal:

Sam torda ikilik opsiýalary barada öwrendi. Birnäçe wagtlap Forex söwdasyny synap görmek isleýändigini ýadyna saldy. Şeýle-de bolsa, ikilik wariantlary bar bolsa, hemme zat has aňsat bolýar we şonuň üçin ikili gözleg geçirmegi ýüregine düwdi.

Sam zerurlyklaryna laýyk dellal tapmak üçin köp wagt sarp etdi, meşhur strategiýalary öwrendi we ahyrynda ilkinji goýumyny goýdy. Iň az goýumy 200 dollar we iň az 20 dollar maýa goýumy bilen dellal saýlady. Şeýdip, ýaňy 200 dollar goýup, söwdasyna 20 dollar goýup, söwda edip başlady.

Strategiýalaryň birine esaslanyp 5 söwda edensoň, Sam iki gezek pulda we üç gezek puldan çykdy. Hasabynyň galyndysy 170 dollara çenli azaldy.

Şonda Sam bu strategiýanyň işlemeýändigini aýtdy. Başga strategiýany synap görmek kararyna geldi we söwdasyna ýene 20 dollar maýa goýup, söwdany dowam etdirdi. Bu täze strategiýa bilen 8 söwda edensoň, dört gezek ITM we dört gezek OTM boldy. Hasabynyň galyndysy indi 150 dollara çenli azaldy.

Sam birneme geň galdy, ýöne soň soňky iki söwdasynyň girdejili bolandygyna göz ýetirdi we şonuň üçin puluny yzyna gaýtaryp, maýa goýum mukdaryny ýygnamak kararyna geldi. 50 dollardan bir opsiýa satyn aldy we hasabynyň galyndysy 100 dollara çenli ýitdi.

Sam haýsydyr bir ulgama bil baglamazdan söwdany dowam etdirdi, diňe bir strategiýadan beýlekisine geçiň. Anotherene alty söwda, üç ITM we üç OTM etdi. Hasabynyň galyndysy 55 dollara, arassa ýitgisi bolsa 145 dollar boldy. Ol lapykeç boldy we gaharlandy.

Tanyş ýaly görünýär, şeýlemi? Samyň näme üçin ýalňyşandygyny göreliň:

200 dollar goýandan soň, Sam bir söwdada 20 dollar, hatda 50 dollar goýdy
  • Şeýle etmek bilen, Sam töwekgelçilikleri dolandyrmak barada pikirem etmedi, sebäbi her söwdadaky töwekgelçiligi hasap balansynyň 10% -den 30% -ine çenli boldy. Iň tejribeli söwdagärlerem hiç wagt 2% -den geçmeýär; bolmasa, hasabyňyzy partlap bilersiňiz. Soňrak, Ill munuň sebäbini düşündirýär. Häzirlikçe, muny pul dolandyrmagyň altyn düzgüni hökmünde kabul ediň.

Sam haýsydyr bir sistema ýapyşmady
  • Bir strategiýa esasynda 5 söwda etdi, soň beýlekisine, soň bolsa, belki, başga birine geçdi. Bu başga bir ýalňyşlyk. Strategiýanyň siziň üçin işleýändigini ýa-da işlemeýändigini kesgitlemek üçin 50 ýa-da has gowusy 100 söwda etmeli. Soňra netijäni seljerip, maksatlaryňyza laýyk gelýändigi barada netijä gelmeli.

Sam eýýäm ýokary bolan maýa goýum mukdaryny ýygnap, puluny yzyna aljak boldy
  • Ony yzly-yzyna birnäçe girdejili söwda edip, maýa goýumyny 50 dollara çenli köpeltdi. Bu hasaplary partlatmagyň ygtybarly usulydyr. Özüňizi gowy saklaň we kesgitlän düzgünleriňizi hiç wagt bozmaň.

Söwda gatnaşygyndaky töwekgelçiligi näme üçin 2% saklamak möhüm?

Pocket Option bilen söwda edende näme üçin söwdagär pullaryny ýitirýär?
Ikilik opsiýalary söwdasynda pul dolandyryş düzgünlerine eýermek möhümdir. Täze başlan söwdagärleriň köpüsi üçin söwda gatnaşygynda 2% töwekgelçilik ideal we hemişe saklanmalydyr.

Islendik söwda strategiýasy bilen, hakykatdanam işleýändigine we diňe 50-den gowrak, has gowusy 100 söwda edeniňizde girdeji getirýändigine düşünmeli. Ondan öň islendik netijeler ir bolar.

Haýsy strategiýany saýlasaňyzam, söwdada ýeňiş gazanmak we ýitirmek bolar. Bu hakda edip biljek zadyňyz ýok. Aslynda möhüm zat, utulmakdan has ýygy-ýygydan ýeňiş gazanmagyňyzdyr. Maýa goýumyňyzdan 75% girdeji almak üçin strategiýaňyz azyndan 65% ýeňiş derejesini kepillendirmeli. Başgaça aýdylanda, 100-den 65 ýa-da has köp ýeňiş gazanan söwda etmeli. Otherwiseogsam, hasabyňyzyň galyndysy ýokarlanmaz we girdeji bolmaz.

Maliýe bazarlary gaty üýtgewsiz we köplenç öňünden aýdyp bolmaýar. Käwagt, strategiýaňyz şowsuzlyga uçrap biler we ýitirip bilersiňiz. 200 dollar hasap balansy bilen 20 dollar maýa goýmak ýaly uly oýnasaňyz, her söwdada tutuş kapitalyňyzyň 10% -ini ýitirersiňiz. Eger şuňa meňzeş birnäçe setir alan bolsaňyz, tiz wagtdan hasabyňyzy doldurmaga mätäç bolarsyňyz.

Şeýle ýitgilerden halas bolmak we deňagramlylygy saklamak üçin töwekgelçiligiňizi iň azyndan saklamaly.

Tejribeli söwdagärler her söwda gatnaşygynda töwekgelçiligi 2% töweregi saklamagy maslahat berýärler. Bu, bir söwdada hasabyňyzda galan serişdeleriň 2 göteriminden gowragyny töwekgelçilik etmeýändigiňizi aňladýar.

Söwda başlamazdan ozal belli bir dellal tarapyndan talap edilýän iň az maýa goýum esasynda goýum mukdaryny hasaplaň. Dellallaryň iň az maýa goýumy 5 $ bolsa, goýumyňyz 5 $ $ 50 = 250 $ bolmaly. Şeýlelik bilen, her söwdada 5 dollar maýa goýanyňyzda hasabyňyzyň balansynyň 2% -ine töwekgelçilik edip bilersiňiz we strategiýaňyzy synap göreniňizde azyndan 50 gezek maýa goýup bilersiňiz. Bu usul hem akylly, hem-de birneme howpsuz.


Uly töwekgelçiliklere sezewar bolmazdan girdejini nädip köpeltmeli

Pocket Option bilen söwda edende näme üçin söwdagär pullaryny ýitirýär?
Diňe bir söwda gatnaşygyndaky töwekgelçiligiňizi saklamak bilen çäklenmän, girdejiňizi artdyrmak üçin käbir ýönekeý düzgünleri we usullary ulanyp bilersiňiz. Bu bölümde töwekgelçiligi ýeterlik çäklerde saklamak bilen söwda işjeňligiňizden nädip has köp peýdalanmalydygyny düşündireris.

Söwda gatnaşygy boýunça töwekgelçiligi saklamak, hasabyňyzyň galyndysynyň 2% -den gowragyny goýup bilmejekdigiňizi aňladýar. Maýa goýum mukdaryny artdyryp bilmeseňiz, girdejiňizi nädip artdyryp bilersiňiz? Jogap ýönekeý: maýa goýum mukdaryňyzy, şol sanda balansyňyz artýan wagty täzeden hasaplaýarsyňyz.

Hasabyňyzda 200 dollar aldyňyz öýdüp, balansyňyzyň 2% -ini, ýagny 4 $ goýup başlaýarsyňyz. Indi balansyňyzy 250 dollara ýetirmegi başardyňyz öýdýän. Söwda gatnaşygy üçin 2% töwekgelçilige görä, söwda üçin 5 dollar maýa goýup bilersiňiz, şeýlelik bilen girdeji potensialyňyzy artdyryp bilersiňiz.

Muňa garamazdan, ters ssenariýa hem bolup biler. Hasabyňyzyň 150 dollara düşýändigini kabul edeliň. Indi 3 $ -dan köp maýa goýmaly däl (150 $ -yň 2%).

Maýa goýum mukdaryňyzy yzygiderli hasaplamak gaty içgysgynç mesele, esasanam çalt söwda edeniňizde (gysga möhletli wariantlar bilen), sebäbi munuň üçin wagt gerek.

Şonuň üçin dokalýan maslahat berilýän maýa goýum mukdaryny awtomatiki sazlaýan we diňe bir töwekgelçiligi dolandyrmagyň altyn düzgünini ýerine ýetirmäge däl-de, has köp girdeji gazanmak mümkinçiligiňizi elden gidirmäge mümkinçilik berýän ýörite gurallary döretdik.

Thank you for rating.